KARTA ČS LADCE

KARTA ČS LADCE

🔈
CHCETE TANKOVAŤA SÚČASNE ŠETRIŤ?
Ponúkame Vám KARTU ČS LADCE 
Stačí sa u nás zaregistrovať a platiť za tankovanie budete iba raz mesačne na faktúru. A TERAZ tá bomba💣!!! Vaša cena na faktúre sa zníži o 1️% !

 

PALIVOVÁ KARTA

1. Na účely identifikácie kupujúceho s cieľom dosiahnutia vyššej kvality pri predaji predmetu zmluvy vydáva Predávajúci tzv. bezhotovostné čipové palivové karty RFID (ďalej aj len „palivové karty“ v príslušnom gramatickom tvare). Každá palivová karta je vybavená vlastným identifikačným číslom a má pridelený samostatný PIN kód, ktorý je nutné zadať pred čerpaním pohonných hmôt na terminály ČS LADCE.

2. Poplatok za vydanie a používanie palivovej karty je 5,- EUR.

3. Na účely plnenia predmetu zmluvy Predávajúci protokolárne odovzdá Kupujúcemu požadované množstvo palivových kariet vrátane príslušných PIN kódov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že počet palivových kariet sa môže počas platnosti a účinnosti zmluvy meniť v závislosti od aktuálnych potrieb Kupujúceho. Predávajúci vystaví nové palivové karty na základe písomnej objednávky Kupujúceho.

5. Odovzdanie nových palivových kariet sa vykoná protokolárne.

6. Miestom odovzdania palivových kariet je ČS LADCE.

7. Vlastníkom palivových kariet je a počas trvania účinnosti tejto zmluvy ostáva Predávajúci. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť písomne predávajúcemu stratu, zničenie alebo poškodenie palivovej karty, inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne predávajúcemu.

8. Platnosť palivovej karty je viazaná na účinnosť tejto zmluvy. V prípade skončenia platnosti a účinnosti

zmluvy nie je Kupujúci povinný protokolárne vrátiť palivové karty.

9. Záznamy o čase odberu, druhu, množstve a aktuálnej cene odobratých pohonných hmôt sú spracovávané automaticky pomocou informačného systému XSTATION od dodávateľa Q 4 U, spol. s r.o., ktorý je zabezpečený proti úpravám záznamov o odobratí pohonných hmôt na ČS LADCE.

10. Predávajúci sa pre Kupujúceho zaväzuje na terminály ČS LADCE zabezpečiť automatickú tlač dokladu o odobratí pohonných hmôt. Informácie na vytlačenom doklade sú identické so záznamom v systéme XSTATION. Zoznam odberov pohonných hmôt je prílohou k vystavenej faktúre za odber pohonných hmôt.

11. Zmluvné strany sa dohodli, že záznam o odobratí pohonných hmôt evidovaný v systéme XSTATION budú považovať za platný záznam o dodaní tovaru.

12. Kupujúci má právo reklamovať informácie o odbere pohonných hmôt písomne do dňa splatnosti vystavenej faktúry.

 

CENA PREDMETU KÚPY A PLATOBNÉ PODMIENKY

13. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena cenníková, ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak. Aktuálna jednotková cenníková cena na 1 liter čerpaných PHM je stanovená na webovom sídle www.peletyladce.sk a na informačnej tabuli nachádzajúcej sa na ČS LADCE.

14. Kupujúci podpisom zmluvy berie na vedomie, že aktuálna jednotková cenníková cena na 1 liter čerpaných PHM podlieha zmenám v závislosti od vývoja cien ropy na svetových trhoch, od ponuky a dopytu, a ostatných legislatívnych a spoločenských faktorov, ktoré majú vplyv na vývoj cien PHM v Slovenskej republike.

15. Kúpnou cenou sa rozumie aktuálna jednotková cenníková cena ČS LADCE znížená o poskytnutú zľavu vo výške 1% z aktuálnej predajnej ceny.

1. Kupujúci nárok na poskytnutie zľavy podľa predchádzajúceho odseku nemá a Predávajúci má právo neposkytnúť zľavu z kúpnej ceny podľa predchádzajúceho odseku v prípade, že Kupujúci v čase vystavenia faktúry za odber pohonných hmôt porušil platobné podmienky podľa tejto zmluvy.

2. Kúpna cena je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.

3. Predávajúci nebude účtovať žiadne prirážky a poplatky ku kúpnej cene nakupovanej PHM, pokiaľ bude Kupujúci plniť platobné podmienky podľa tejto zmluvy.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada jednotlivých transakcií sa uskutoční na základe zoznamu odberov pohonných hmôt, ktorý bude neoddeliteľnou prílohou vystavenej faktúry za odber pohonných hmôt, a to dva krát mesačne vždy k 15. dňu kalendárneho mesiaca a k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca.

5. Úhrada za odber pohonných hmôt sa bude realizovať na základe faktúry bezhotovostným prevodom so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry Predávajúcim.

6. Každá faktúra musí mať náležitosti v zmysle platného zákona o DPH. V prípade, že bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Kupujúci je oprávnený ju vrátiť a Predávajúci je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takom prípade sa preruší lehota splatnosti faktúry a nová začne Kupujúcemu plynúť prevzatím nového resp. upraveného daňového dokladu.

7. Omeškanie Kupujúceho s úhradou faktúry za odber pohonných hmôt sa považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy, ktoré oprávňuje Predávajúceho zablokovať používanie všetkých palivových kariet Kupujúceho a/alebo odstúpiť od tejto zmluvy.

8. V prípade omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry za odber pohonných hmôt má Predávajúci právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania Kupujúceho s úhradou faktúry za odber pohonných hmôt podľa tejto zmluvy. Týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody.